گروه بندی مسابقات FIFA 18:

  • مسابقات امروز سه شنبه مورخ ۸ اسفند.
  • لطفا به زمان بازی خود دقت کنید و قبل از شروع بازی در محل پردیس دانشگاه ارم شیراز حضور داشته باشید.
  • مسابقات به صورت حذفی برگزار میشوند.

 

is ethereum worth mining